Zprávy & tiskové zprávy

Vyhláška - paliva

Vyhláška - paliva

Ing. Vladimír Bláha - 19.02.2018 (přečteno 1773x)

Vyhláška – paliva

Jak došlo k přípravě asfaltové vyhlášky jako prvního předpisu vydaného na základě zmocnění  par 3, odst. 9 zákona č. 185/2001 Sb. Mohlo by se jednat do budoucna i o vyhlášku vydanou pro paliva podobným postupem?

Abstrakt: zákon č. 185/2001 sb. o odpadech má v par 3, odst. 9 již několik let (od vydání euronovely) zmocnění k tomu, aby ministerstva (MŽP ČR a MPO ČR) mohla vydat vyhlášky ošetřující pravidla, kdy movitá věc není odpadem (je vedlejším produktem) a nebo přestává být odpadem. Prvním takto připraveným předpisem byla vyhláška zabývající se asfaltovými recykláty. Je velká šance, že i další komodity by mohly následovat. Jak se asfaltová vyhláška zrodila?

Zákon č. 185/2001 sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů uvádí možnosti definice tzv. vedlejších produktů a neodpadů vyrobených z odpadů. Tato možnost vznikla již před několika lety a byla součástí tzv. (euro novely vydané pod číslem 154/201 Sb.). Jednalo se o reakci na změny ve směrnicích EU, které nutnost novelizace (vydání euro novely) iniciovaly. Již jsem několikrát na tomto fóru dříve zmiňoval požadavky na vedlejší produkty a neodpady vyrobené z odpadů. Jde o par 3, odst. 5 a 6 zákona o odpadech. 

Jde o pojmy

(5) Movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba nebo získání této věci, se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud

  • a) vzniká jako nedílná součást výroby,
  • b) její další využití je zajištěno,
  • c) její další využití je možné bez dalšího zpracování způsobem jiným, než je běžná výrobní praxe, a
  • d) její další využití je v souladu se zvláštními právními předpisy (viz písm. d), odst. 6) a nepovede k nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví.

(6) Některé druhy odpadu přestávají být odpadem, jestliže poté, co byl odpad předmětem některého ze způsobů využití, splňuje tyto podmínky:

  • a) věc se běžně využívá ke konkrétním účelům,
  • b) pro věc existuje trh nebo poptávka,
  • c) věc splňuje technické požadavky pro konkrétní účely stanovené zvláštními právními předpisy nebo normami použitelnými na výrobky,
  • d) využití věci je v souladu se zvláštními právními předpisy (Například zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.) a nepovede k nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví a
  • e) věc splňuje další kritéria, pokud jsou pro určitý typ odpadu stanovena přímo použitelným předpisem Evropské unie (Například nařízení Rady (EU) č. 333/2011 ze dne 31. března 2011, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy kovového šrotu přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES.)

Popis v uvedených par je dosti obecný, a je k němu mnoho přístupů. I z tohoto důvodu je v par 3, odst. 9 zmocňovací ustanovení, které říká, že 

(9) Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu může stanovit vyhláškou kritéria upřesňující, kdy movitá věc může být považována za vedlejší produkt a nikoli odpad a kdy odpad přestává být odpadem. 

Toto zmocnění tedy v zákoně platí již více než 7 let. Již dlouhou dobu je tak možné, aby ministerstva vydala prováděcí předpis k jednotlivým komoditám (vedlejší produkty, neodpady vyrobené z odpadu). 

Měl jsem tu čest se alespoň malým dílem podílet na vzniku vyhlášky, která se zabývá požadavky na asfaltové recykláty. To je vlastně první právní předpis, jež má vztah k uvedenému zmocnění. Její vztah k sektoru teplárenství je velmi malý, ale

- Jedná se o první právní předpis, který naplňuje zmocnění par 3, odst. 9 zákona č. 185/2001 Sb. 

- I přes to, že se jedná o předpis věcně úzký (týká se jen relativně úzkého segmentu asfaltových recyklátů a jejich použití), trvala jeho příprava několik let. I v době vlastně existující vyhlášky (připravené v paragrafovém znění) je nutné do doby jejího vydání započítat nejen vnitřní připomínkové řízení (MŽP, MPO), vnější připomínkové řízení, ale i notifikaci orgány EU. Tato doba byla odhadnuta minimálně na několik dalších měsíců. 

Dnes bych chtěl hlavně zdůraznit, že MPO spolu s MŽP deklarují zájem rozvíjet postup vydávání prováděcích předpisů i pro další komodity. Další v řadě by mohly být stavební a demoliční odpady (recykláty), případně zeminy. Jsou slyšet diskuse i nad možností definice vyhlášky i pro produkty spalování (energetické produkty). Dovolím si zde uvést, že podobná vyhláška by mohla být vydána i pro paliva vyrobená z odpadů. Ano, je to velmi složité. Ale je nutné se bát výzev předem? Vzpomeňme na vyhlášku č. 357/2002 Sb., a její alternativní paliva. 

Jak tedy vznikl nápad na vydání „asfaltové“ vyhlášky. V první řadě musí vzniknout skupina, která je ochotná pomoci při vydání předpisu ministerstvům. Ideální je, pokud ve své skupině je přítomen alespoň jeden ze zvolených zákonodárců. Pokud takto vzniklá skupina zaujme svým návrhem ministerstva (zmocnění MŽP ČR a MPO ČR), nic nebrání přerodu této pracovní skupiny na oficiální platformu přípravy předpisu. Právě hledání podpory i v nejvyšších místech exekutivy je pro poslance či senátory snazší, než pro běžnou i odbornou veřejnost. 

A priory není důvod, proč předem snahy na definování podmínek pro paliva, nebo produkty spalování zavrhnout. Technicky je přece možné dosáhnout konsensu na rozsahu produktů, na něž se předpis bude vztahovat (i kdyby šlo jen o biomasu nebo nějaké deriváty biomasy). Technicky lze i s dodavateli zařízení (spalovacích) definovat technicky podmínky, a to velmi adresně a konkrétně. Možnost provedení spalovací zkoušky, simulování podmínek spalování, vyhotovení rozptylové studie či testy produktů vzniklých ze spalování, to jsou všechno také jen technické otázky. Pokud tomu všemu předchází rešerše z jednotlivých členských a přidružených států EU, o to lépe. 

Na závěr mohu za naši společnost vyjádřit zájem pomoci dalším právním předpisům z hlediska zmocnění par 3, odst. 9. Věřím, že snaha na definování podmínek jakosti a použití u produktů spalování i doplňkových paliv může vzniknout. U asfaltových recyklátů se tak stalo. Bez projednání vnitřních a vnějších připomínek a bez notifikace to však nejde. Takže ani asfaltová vyhláška doposud vydána není, tak ji přejme úspěch. I když první vlaštovka ještě jaro nedělá. 

Víme však, jak nejisté jsou trhy odpadů. Nedávno se objevily zprávy o tom, že Čína odmítá odpadní plasty z EU. Že se stále větší podíl vytříděných plastů ukládá na skládky. V tichosti.

Další informace a podrobnosti k Výhlášce - paliva uslyšíte od Ing. Vladimíra Bláhy ze společnosti EMPLA AG spol. s r.o. ve čtvrtek 12. dubna 2018 na konferenci Energetické využití odpadů a odpady z energetiky 

EMPLA AG spol. s r. o.
Za Škodovkou 305
503 11 Hradec Králové
Tel.: 495 218 875, 495 211 579
Fax: 495 217 499
E-mail: empla@empla.cz

Zpět

Další články:

nahoru
 
zavřít

Chcete poslat aktuální informace a programy konferencí?

Maximálně 6x za rok Vám do emailu zašleme podrobnosti.
Odeslat

Váš email je u nás v bezpečí, nebude předán 3. osobám, ani 3. stranám.

show